شرایط عضویت:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت دارابودن شرایط،زیر میتوانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند.

۱- تابعیت ایران

۲- شاغل در حرفه فروش اسباب بازی و پولیشی در حوضه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبر شامل جواز کسب ازاتحادیه خرازی و یا پلاستیک فروشی

۳- ارائه مدارک معتبر مبنی بر کار فرما بودن مطابق قانون کار .

۴- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی .

۵- پرداخت ورودیه و حق عضویت به طور مرتب .

تبصره ۱ : کلیه واجدان شرایط،می توانند آزادانه عضویت در انجمن را بپذیرند و هیچ کس را نمی توان به عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از،قبول عضویت آن منع نمود .

تبصره ۲ : شکایت در خصوص عدم پذیرش،عضویت متقاضیان به دلیل عدم احراز شرایط عضویت توسط،هیات مدیره و یا تعلیق عضویت اعضا در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح میشود و تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است .

تبصره ۳ : در صورتی که هر یک ازاعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را ازدست دهد از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود ،لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است .

فهرست